Státní úřady a instituce

Přidat / editovat záznam

Info-Olomouc.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituce

Celní správa

Finanční úřady

Hygienické stanice

Inspekce

Katastrální úřady

Ministerstva

Obecní úřady, samospráva

Policie

Soudy

Správa přírodních zdrojů

Úřady práce

Veterinární správa

Věznice

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Olomoucký okres Olomouc


Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Olomouc"Český svářečský ústav s.r.o. - www.csuostrava.eu ZAVŘENO (Otevírá 06:30)

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava - Kunčičky, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava) - +420 775 573 696, +420 775 573 697

Vazební věznice Olomouc - www.vscr.cz/veznice-olomouc-43

Vazební věznice pro výkon vazby mužů, žen a mladistvých s odděleními pro výkon trestu odnětí svobody mužů s dozorem. Kapacita zařízení činí 276 míst.

Olomouc, Švermova 1161/2 + pobočky (38) - +420 585 525 111

Krajské vojenské velitelství Olomouc - www.kvv-olomouc.army.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území Olomouckého kraje. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o dobrovolné …

Olomouc, 1. máje 803/1 (Hanácká kasárna) + pobočky (13) - +420 973 401 916 , +420 973 401 922

Ministerstvo obrany - Velitelství společných sil Armády ČR

Organizace zajišťuje vytváření, přípravu a rozpouštění vojenských uskupení určených pro řešení taktických nebo operačně taktických úkolů.

Olomouc, Dobrovského 933/6 + pobočky (23) - +420 724 463 834 , +420 973 401 022

Ministerstvo obrany - Velitelství Vojenské policie Olomouc - www.vpolomouc.army.cz

Orgán zajišťuje policejní ochranu ozbrojených sil, vojenských objektů a materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany.

Olomouc, 1. máje 803/1 + pobočky (3) - +420 973 403 158, +420 973 406 656

Povodí Moravy, s.p. - www.pmo.cz

Zajišťujeme správu toku. Sledujeme stav koryt a splavnost. Provozujeme a udržujeme vodní díla, vodohospodářské laboratoře.

Olomouc - Nové Sady, U dětského domova 263/4 + pobočky (3) - +420 585 711 217

Státní energetická inspekce - www.cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

Olomouc - Neředín, tř. Míru 273/99 + pobočky (10) - +420 585 711 711, +420 585 711 721

Česká inspekce životního prostředí - www.cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Olomouc - Hodolany, Tovární 1059/41 + pobočky (13) - +420 731 405 265 , +420 585 243 410

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem - www.uhul.cz

Zabýváme se inventarizací a poradenstvím při provádění certifikace lesů v ČR. Vyhotovujeme i spravujeme data a zajišťujeme jednotný typologický systém.

Olomouc - Hodolany, Holická 1092/31c + pobočky (8) - +420 581 083 411, +420 602 594 027

Státní veterinární ústav Olomouc - www.svuolomouc.cz

Vyšetřujeme potraviny, krmiva, vodu, biologické materiály, léčiva a kosmetické přípravky. Nabízíme laboratorní diagnostika chorob zvířat včetně BSE a vztekliny. Monitoring cizorodých látek. Odborná poradenská činnost a svoz vzorků.

Olomouc - Nové Sady, Jakoubka ze Stříbra 462/1 + pobočky (2) - +420 585 225 641

Celní úřad pro Olomoucký kraj - www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-olomoucky-kraj/Stranky/default.aspx

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Olomouc - Hodolany, Blanická 917/19 + pobočky (16) - +420 585 111 111

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj - www.cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí, možnost nahlížení do katastru a pořizování pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty.

Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 110/15 + pobočky (113) - +420 585 552 444

Policie ČR - Územní odbor Olomouc - www.policie.cz

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Olomouc, Žižkovo nám. 600/4 + pobočky (160) - +420 974 766 531, +420 974 766 900

Nejvyšší kontrolní úřad - www.nku.cz

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

Olomouc - Nová Ulice, Grégrova 302/9 + pobočky (9) - +420 233 045 860

Drážní úřad - www.ducr.cz

Úřad vykonává státní správu ve věcech drah. Ukládá a vybírá pokuty nebo zakazuje činnosti za přestupky a správní delikty.

Olomouc, Nerudova 773/1 + pobočky (2) - +420 972 741 315

Český statistický úřad - www.olomouc.czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 1142/42 + pobočky (13) - +420 585 731 511

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - www.szpi.gov.cz

Inspekce kontroluje potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské, mýdlařské, saponátové a tabákové výrobky.

Olomouc - Holice, Pavelkova 664/13 + pobočky (7) - +420 585 151 511

Česká školní inspekce - www.csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Olomouc - Nová Ulice, Wellnerova 256/25 + pobočky (37) - +420 723 576 318 , +420 585 540 114

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Olomouc - Nová Ulice, Mozartova 110/4 + pobočky (28) - +420 737 267 361 , +420 585 413 461

Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 408 - www.sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Olomouc, Křížkovského 3 + pobočky (8) - +420 272 185 565

Vrchní státní zastupitelství Olomouc - portal.justice.cz/soud/soud.aspx

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Olomouc, 17. listopadu 909/44 + pobočky (2) - +420 585 202 111

Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví - www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz

Zajišťujeme výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny a vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

Litovel, Husova 906/5a + pobočky (38) - +420 585 344 156, +420 585 344 157

Probační a mediační služba - www.pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Olomouc, Studentská 1187/7 + pobočky (75) - +420 587 402 950, +420 737 247 467

OSSZ Olomouc - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/olomoucky-kraj/ossz-olomouc.htm

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Olomouc - Hodolany, tř. Kosmonautů 1151/6c - +420 585 708 111

Státní fond rozvoje bydlení - www.sfrb.cz

Státní fond rozvoje bydlení.

Olomouc, Dolní náměstí 192/9 + pobočka - +420 585 206 121

Úřad práce České republiky - www.portal.mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Litovel, Chořelice 1082 + pobočky (456) - +420 950 141 210

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj - www.kvs-olomouckykraj.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Olomouc - Neředín, tř. Míru 563/101 + pobočky (31) - +420 585 700 730

Finanční úřad pro Olomoucký kraj - www.financnisprava.cz

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Olomouc - Lazce, Lazecká 545/22 + pobočky (16) - +420 585 541 111

Státní pozemkový úřad - www.spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Olomouc - Hodolany, tř. Kosmonautů 989/8 + pobočky (83) - +420 585 757 247

Okresní soud v Olomouci - portal.justice.cz/soud/soud.aspx ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni. Do budovy soudu vede bezbariérový přístup a informační kancelář zajišťuje, vyhotovování fotokopií ze spisů oprávněným osobám, vydávání ...

Olomouc, tř. Svobody 685/16 - +420 585 503 111, +420 585 503 324

Vrchní soud v Olomouci - portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Slouží k odvolání proti rozhodnutím krajských soudů v jejich obvodu. Ve správním soudnictví působí při přezkumu rozhodnutí ústředních správních úřadů.

Olomouc, Masarykova třída 609/1 - +420 585 532 100, +420 585 532 111